Getin Noble Bank (GNB)

1.69PLN
-0.59% 17:00

Raport bieżący nr 158/2012

06.11.2012

NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES

Raport bieżący nr 158/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 6 listopada 2012 r., otrzymał od spółki zależnej od Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadomienie o nabyciu przez Spółkę w dniu 6 listopada 2012 r. 164 sztuk obligacji serii PP-I wyemitowanych przez Emitenta w dniu 23.02.2012 r. w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN, o którym Getin Noble Bank S.A. informował w swoim Raporcie bieżącym nr 59/2011 z dnia 30 września 2011 r. dostępnym na stronie internetowej http://www.gnb.pl/raporty-biezace-news.html?id=9984 Obligacje zostały nabyte w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności maklerskiej, na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy w celu ich dalszej odsprzedaży. Średnia jednostkowa cena nabycia jednej sztuki obligacji wyniosła 1010,25 PLN. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).