Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący 3/2012

01.06.2012

UCHWAŁA KDPW DOT. REJESTRACJI AKCJI GET BANKU S.A ORAZ DNIA REFERENCYJNEGO.

Zarząd Get Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2012 roku Bank otrzymał uchwałę nr 4/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z którą na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Banku Zarząd KDPW postanawia przyjąć, z dniem 19 stycznia 2012 r., do KDPW 2.142.465.631 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 NWZ Banku z dnia 13 października 2011 r., rejestrowanych w rezultacie dokonania przydziału akcji Banku w stosunku 1:2,926888 w związku z podziałem Getin Holing S.A. dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku Getin Holding S.A. na Bank oraz nadać im kod PLGETBK00012. Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 217 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dla celów dokonania przydziału, o którym mowa powyżej, jest dzień 10 stycznia 2012 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.).