Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący 8/2012

01.06.2012

INFORMACJA ING OFE O POSIADANIU AKCJI EMISJI PODZIAŁOWEJ SERII H GET BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 stycznia 2012 r. otrzymał od ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) informację, w trybie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), iż w wyniku nabycia na skutek wydania w dniu 19 stycznia 2012 r. akcji emisji podziałowej serii H Banku, Fundusz stanie się posiadaczem akcji Banku, stanowiących powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Zgodnie z informacją od Funduszu, w dniu 19 stycznia 2012 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu zostanie zapisane 192.352.805 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć) akcji emisji podziałowej, co będzie stanowiło 8,98% kapitału zakładowego Banku. Akcje te będą uprawniały do 192.352.805 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, co będzie stanowiło 8,98% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z informacją od Funduszu do dnia 13 stycznia 2011 r. Fundusz nie posiadał akcji Banku. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).