Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący 8/2012/K

01.06.2012

KOREKTA RB 8/2012 Z DNIA 2012-01-16 W SPRAWIE INFORMACJI ING OFE O POSIADANIU AKCJI EMISJI PODZIAŁOWEJ SERII H GET BANK S.A

Zarząd Get Bank S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia 2012 r. otrzymał od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego („Fundusz”) sprostowanie informacji, jaką Bank otrzymał w dniu 16 stycznia 2012 r. w trybie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w której Fundusz oświadcza iż w ww. informacji wystąpiła oczywista omyłka polegająca na podaniu błędnego procentu kapitału zakładowego i błędnego procentu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. W korygowanym raporcie było: "Zgodnie z informacją od Funduszu, w dniu 19 stycznia 2012 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu zostanie zapisane 192.352.805 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć) akcji emisji podziałowej, co będzie stanowiło 8,98% kapitału zakładowego Banku. Akcje te będą uprawniały do 192.352.805 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, co będzie stanowiło 8,98% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z informacją od Funduszu do dnia 13 stycznia 2011 r. Fundusz nie posiadał akcji Banku." Powinno być: "Zgodnie z informacją od Funduszu, w dniu 19 stycznia 2012 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu zostanie zapisane 192.352.805 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć) akcji emisji podziałowej, co będzie stanowiło 8,57% kapitału zakładowego Banku. Akcje te będą uprawniały do 192.352.805 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, co będzie stanowiło 8,57% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z informacją od Funduszu do dnia 13 stycznia 2011 r. Fundusz nie posiadał akcji Banku." Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).