Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący 17/2012

01.06.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GET BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 23 stycznia 2012 r. zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od pełnomocnika Członka Rady Nadzorczej Banku Pana Longina Kuli, który poinformował o objęciu przez Pana Longina Kulę w dniu 19 stycznia 2012 r. 6.222 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku. Objęcie ww. akcji serii H Banku nastąpiło w ramach podziału Getin Holding S.A. („GH”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). Osoby będące akcjonariuszami GH w dniu 10 stycznia 2012 r. („Dzień referencyjny”) w tym Pan Longin Kula oraz osoba blisko z nim związana, tj. GH, otrzymali stosowną liczę akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku wyemitowanych przez Bank w tym celu. W związku z powyższym osoba blisko związana z Panem Longinem Kulą w rozumieniu ww. ustawy, tj. GH, w której Pan Longin Kula pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, objęła 4.975.709 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).