Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący 50/2012

12.06.2012

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 10 lipca 2012 r.