Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Raport bieżący 53/2012

14.06.2012

UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WARUNKOWEGO WPROWADZENIA NA GPW AKCJI SERII I

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) („Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2012 r. otrzymał uchwałę nr 559/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zgodnie z którą na podstawie przepisu § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii I”). Ponadto na podstawie przepisu §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje Serii I z dniem 18 czerwca 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 czerwca 2012 r. ich rejestracji i oznaczenia kodem „PLGETBK00012”. Jednocześnie Zarząd GPW w związku z połączeniem Emitenta z Getin Noble Bank S.A. (”Spółka Przejęta”) podjął w dniu 14 czerwca 2012 r. uchwałę nr 558/2012 w sprawie wykluczenia z dniem 18 czerwca 2012 r. z obrotu giełdowego wszystkich tj. 953.763.097 akcji Spółki Przejętej serii od A do H oraz serii J oznaczonych kodem „PLNOBLE00017”. Zarząd GPW poinformował również w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2012 r. w swym komunikacie, że w związku z połączeniem Emitenta ze Spółką Przejętą począwszy od dnia 18 czerwca 2012 r. akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą „GETINOBLE” i oznaczeniem „GNB”. Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2), 3) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).