Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
+ 5.17% 14:26

Raport bieżący 63/2012

22.06.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.)("Emitent") niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu 22 czerwca 2012 r. informacji, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Remigiusza Balińskiego - Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu w dniu 18 czerwca 2012 r. na własny rachunek transakcji objęcia 191 100 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda, w wyniku zapisania akcji na jego rachunku. Objęcie akcji Emitenta przez Pana Remigiusza Balińskiego nastąpiło w ramach połączenia Get Bank S.A. z Getin Noble Bank S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie się przez przejęcie). Osoby będące akcjonariuszami Getin Noble Bank S.A., w tym Pan Remigiusz Baliński otrzymali stosowną liczbę akcji Emitenta wyemitowanych przez Emitenta w tym celu. Jednocześnie Pan Remigiusz Baliński w dniu 22 czerwca 2012 r. poinformował o dokonaniu przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, na własny rachunek, transakcji objęcia 2.966.828 akcji serii I Emitenta w wyniku zapisania akcji na jej rachunku. Objęcie akcji Emitenta przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich nastąpiło w ramach połączenia Get Bank S.A. z Getin Noble Bank S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie się przez przejęcie). Osoby będące akcjonariuszami Getin Noble Bank S.A., w tym Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, otrzymały stosowną liczbę akcji Emitenta wyemitowanych przez Emitenta w tym celu. Pan Remigiusz Baliński jest Prezesem Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Transakcje objęcia akcji serii I Emitenta miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).