Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący 58/2012/K

27.06.2012

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 58/2012: UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

W związku z otrzymanym przez Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) w dniu 27 czerwca 2012 r. zawiadomieniem pełnomocnika Pana dr Leszka Czarneckiego, dotyczącym sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w złożonym w imieniu Pana dr Leszka Czarneckiego zawiadomieniu o objęciu pośrednio akcji Getin Noble Bank S.A. otrzymanym przez Emitenta w dniu 19 czerwca 2012 r., na podstawie którego Emitent, działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) przekazał do publicznej wiadomości informacje (w formie raportu bieżącego nr 58/2012) w zakresie wynikającym z treści otrzymanego zawiadomienia, niniejszym raportem Emitent koryguje treść raportu bieżącego nr 58/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., w poniższy sposób: W akapicie 2 było: „Przed objęciem Akcji Pan dr Leszek Czarnecki posiadał pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV) 1.055.568.671 akcji Emitenta stanowiących 47,01% kapitału zakładowego Emitenta i dających 47,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”. W akapicie 2 powinno być: „Przed objęciem Akcji Pan dr Leszek Czarnecki posiadał pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV) 1.055.575.957 akcji Emitenta stanowiących 47,01% kapitału zakładowego Emitenta i dających 47,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”. W akapicie 3 było: „Obecnie dr Leszek Czarnecki posiada pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV) 1.064.735.837 akcji Emitenta stanowiących 44,55% kapitału zakładowego Emitenta i 44,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz bezpośrednio 250.358.688 akcji Emitenta stanowiących 10,47% kapitału zakładowego Emitenta i 10,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie Pan dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio i pośrednio 1.315.094.525 akcji Emitenta stanowiących 55,02% kapitału zakładowego Emitenta i 55,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”. W akapicie 3 powinno być: „Obecnie dr Leszek Czarnecki posiada pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV) 1.064.743.123 akcje Emitenta stanowiące 44,55% kapitału zakładowego Emitenta i 44,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz bezpośrednio 250.358.688 akcji Emitenta stanowiących 10,47% kapitału zakładowego Emitenta i 10,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie Pan dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio i pośrednio 1.315.101.811 akcji Emitenta stanowiących 55,02% kapitału zakładowego Emitenta i 55,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”. W akapicie 4 było: „Według najlepszej wiedzy Pana dr Leszka Czarneckiego, niżej wymienione podmioty zależne od niego posiadają następujące akcje Emitenta: • LC Corp BV – 953.266.866 akcji • Getin Holding S.A. – 108.035.709 akcji • Fundacja Jolanta i Leszka Czarneckich – 3.329.525 akcji • Powszechny Dom Kredytowy S.A. – 7.378 akcji • RB Investcom Sp. z o.o. – 96.359 akcji” W akapicie 4 powinno być: „Według najlepszej wiedzy Pana dr Leszka Czarneckiego, niżej wymienione podmioty zależne od niego posiadają następujące akcje Emitenta: • LC Corp BV – 953.266.866 akcji • Getin Holding S.A. – 108.042.995 akcji • Fundacja Jolanta i Leszka Czarneckich – 3.329.525 akcji • Powszechny Dom Kredytowy S.A. – 7.378 akcji • RB Investcom Sp. z o.o. – 96.359 akcji” Powyższa korekta wynika z zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej liczby akcji Emitenta posiadanych przez Getin Holding S.A., co miało wpływ na informacje zawarte w: drugim wierszu w akapicie 2, pierwszym i piątym wierszu w akapicie 3 oraz czwartym wierszu w akapicie 4 raportu bieżącego nr 58/2012. Pozostała treść wym. raportu pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).