Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 99/2012

22.08.2012

ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 sierpnia 2012 r. powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 sierpnia 2012 r. decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Emitenta, w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii J i K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J i K, praw do akcji serii J i K oraz praw poboru akcji serii J i K (oferującym jest Noble Securities S.A.). Publikacja prospektu emisyjnego Emitenta nastąpi w dniu 23 sierpnia 2012 r., na stronie internetowej Emitenta (www.gnb.pl) oraz oferującego Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).