Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Raport bieżący 100/2012

23.08.2012

OSTATECZNA LICZBA AKCJI OFEROWANYCH SERII J I SERII K, CENA EMISYJNA AKCJI SERII J ORAZ MAKSYMALNA CENA EMISYJNA AKCJI SERII K

Zarząd Getin Noble Bank S.A.(„Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 sierpnia 2012 r. w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii J i serii K prowadzoną na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 sierpnia 2012 r. („Prospekt”), określił: 1) ostateczną liczbę oferowanych akcji serii J wynoszącą 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) akcji; 2) ostateczną liczbę oferowanych akcji serii K wynoszącą 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji 3) oraz ustalił, iż ostateczna cena emisyjna akcji serii J będzie wynosić 1 zł (słownie: jeden złoty) za akcję. W związku z określeniem ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz postanowieniami § 3 ust. 2 lit. d) Uchwały Nr IV/10/07/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta cenę maksymalną akcji serii K ustala się jako iloraz kwoty 300 000 000,00 zł i liczby oferowanych akcji serii K. Jednocześnie Zarząd Emitenta postanowił, że maksymalna cena emisyjna akcji serii K wynosi 1,90 zł (słownie: jeden złoty i dziewięćdziesiąt groszy). Ostateczną cenę emisyjną akcji serii K Zarząd Emitenta ustali w terminie określonym w prospekcie emisyjnym. Użyte w niniejszej Uchwale terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).