Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 174/2012

28.11.2012

UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WARUNKOWEGO WPROWADZENIA NA GPW AKCJI SERII J i K ORAZ WYZNACZENIA OSTATNIEGO DNIA NOTOWANIA PRAW DO AKCJI SERII J i K

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2012 r. otrzymał uchwałę nr 1200/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zgodnie z którą na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Ponadto na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił z dniem 30 listopada 2012 r. w trybie zwykłym wprowadzić akcje serii J i K do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 listopada 2012 r. ich rejestracji i oznaczenia kodem „PLGETBK00012”. Jednocześnie Zarząd GPW podjął w dniu 27 listopada 2012 r., na podstawie § 44 Rozdział I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego uchwałę nr 1199/2012 w sprawie wyznaczenia na 29 listopada 2012 r. ostatniego dnia notowania dla 200.000.000 (dwieście milionów) praw do akcji serii J i 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) praw do akcji serii K, każde o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodami, odpowiednio: „PLGETBK00095 „ i „PLGETBK00103”. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).