Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 69/2013

26.03.2013

PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2013 r., Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła uchwalony przez Zarząd Emitenta nowy Publiczny Program Emisji Obligacji ("Program").

Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych), a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). W ramach Programu, Emitent wyemituje co najmniej dwie serie Obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały, o której mowa powyżej. Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Obligacje będą oprocentowane.

Warunki emisji Obligacji w ramach Programu w rozumieniu art. 5b ustawy o obligacjach stanowić będą (i) Podstawowe Warunki Emisji, (ii) informacje dotyczące zasad przydziału Obligacji zawarte w prospekcie emisyjnym sporządzonym dla oferty Obligacji oraz (iii) Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii dla każdej kolejnej serii Obligacji, przyjmowane przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały o emisji danej serii Obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent jednocześnie informuje, że w ciągu kilku najbliższych dni Emitent złoży w Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Programu w celu zatwierdzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).