Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 135/2013/K

22.06.2013

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 135/2013: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent"), niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 135/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Korekta polega na sprostowaniu omyłki pisarskiej w zakresie liczby akcji wskazanej w pkt 11.1 dokumentu o nazwie "Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie", zwanego dalej "Zaproszeniem", opublikowanego jako załącznik do powyższego raportu.

Przed korektą pkt 11.1 Zaproszenia miał następującą treść:

"Na podstawie Ofert Sprzedaży złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, Spółka zamierza nabyć łącznie nie więcej niż 86.666.000 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) Akcji Nabywanych."

Po korekcie pkt 11.1 Zaproszenia ma następującą treść:

"Na podstawie Ofert Sprzedaży złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, Spółka zamierza nabyć łącznie nie więcej niż 59.090.909 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) Akcji Nabywanych."

Emitent informuje, że omyłka w pkt 11.1 Zaproszenia, miała charakter wyłącznie edytorski. Po usunięciu omyłki pisarskiej, liczba akcji własnych wskazana w pkt 11.1 Zaproszenia, jest tożsama z maksymalną liczbą akcji, które Emitent zamierza nabyć w ramach Zaproszenia, wskazaną w innej jednostce redakcyjnej tego dokumentu (pkt 3.2 Zaproszenia) oraz pozostaje w zgodzie z informacją przekazaną przez Emitenta w treści raportu bieżącego nr 135/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. W załączeniu Emitent przekazuje dokument Zaproszenia po korekcie w zakresie opisanym powyżej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) w związku z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).