Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 193/2013

27.08.2013

USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH O ZNACZĄCEJ WARTOŚCI

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 26 sierpnia 2013 r. powziął informację, że w związku z planowanym na 30 sierpnia 2013 r. uruchomieniem transzy w wysokości 421.440.000 PLN (100 mln EURO) wynikającej z podpisanej w dniu 17 czerwca 2013 r. umowy kredytu, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 132/2013 („Umowa”) z dnia 18 czerwca 2013 r., został ustanowiony zastaw na aktywach Emitenta na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („EBI”).

Emitent (jako zastawca) zawarł z EBI (jako zastawnikiem) umowę zastawu finansowego na obligacjach zdeponowanych na rachunku prowadzonym dla Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, celem zabezpieczenia zwrotu środków przekazanych w ramach Umowy wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami określonymi w Umowie.

Ograniczonym prawem rzeczowym zostało objęte 465 tys. sztuk 3-letnich polskich obligacji rządowych (emisja z terminem wykupu w kwietniu 2016 r.) o jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN i wartości ewidencyjnej 492.225.750 PLN, które są własnością Emitenta.

Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a EBI jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania.
Kryterium będące podstawą przekazania raportu jest ustanowienie zastawu na aktywach o znaczącej wartości.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.