Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 60/2014

08.04.2014

AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w wykonaniu umowy z dnia 20 marca 2014 r. zawartej pomiędzy Emitentem a Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Getin Holding") przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Securities”) („Umowa”) w dniu 08 kwietnia 2014 r. nabył od Getin Holding na własność 858.334 akcji zwykłych imiennych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TU Europa"), o wartości nominalnej 4 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 3.433.336 zł, stanowiących łącznie 9,08 % kapitału zakładowego TU Europa i uprawniających łącznie do 9,08 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TU Europa ("Akcje") za łączną cenę 165.658.462 zł. Przeniesienie własności Akcji i zapłata ceny za Akcje nastąpiła za pośrednictwem Noble Securities.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 08 kwietnia 2014 r. zawarł z Getin Holding umowę na mocy, której Emitent ustanowił na rzecz Getin Holding zastaw rejestrowy na Akcjach z prawem wykonywania z nich prawa głosu („Zastaw Rejestrowy”). Od momentu wpisu Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów zastąpi on zastaw cywilny na Akcjach z prawem wykonywania z nich prawa głosu.

O zawarciu Umowy oraz ustanowieniu zastawu cywilnego na Akcjach z prawem wykonywania z nich prawa głosu Emitent informował raportem bieżącym numer 52/2014 z dnia 20 marca 2014 r.

Postawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382).