Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 78/2014

08.08.2014

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 7/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. Zarząd Getin Noble Banku S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2014 r.

Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 29 sierpnia 2014 r. na dzień 13 sierpnia 2014 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).