Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 90/2014

09.10.2014

ZMIANY DOKONANE W STATUCIE BANKU

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w statucie Emitenta.

Zmiany dokonane uchwałą nr III/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 października 2014 r. wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Natomiast zmiany dokonane uchwałą nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 października 2014 r. wejdą w życie po udzieleniu zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na ich dokonanie oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W obu powyższych przypadkach na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Emitenta.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim