Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 102/2014

12.12.2014

DECYZJA WS. ZMIANY OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję ws. zmiany osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Powyższa funkcja powierzona została Panu Remigiuszowi Balińskiemu. Zastąpi on Pana Rafała Juszczaka wybranego na tę funkcję uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 8 maja 2014 r. O tym fakcie Emitent informował raportem bieżącym nr 69/2014.

Emitent informuje dodatkowo, że życiorys Pana Remigiusza Balińskiego został podany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 66/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna: § 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.