Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 8/2015

10.04.2015

REKOMENDACJA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA DOTYCZĄCA ZANIECHANIA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2014

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje o uzyskaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Banku dla wniosku Zarządu Banku w zakresie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2014 na podwyższenie kapitału zapasowego.

Przedmiotowy wniosek jest zgodny z przyjętą przez Radę Nadzorczą Polityką dywidendową Getin Noble Banku na lata 2014-2016 z dnia 22 października 2014 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.