Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 5/2016

20.01.2016

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2016 R.

Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:
Raporty okresowe za 2015 r.:

  • raport roczny za rok 2015 – 21 marca 2016 r.
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 21 marca 2016 r.

Raporty okresowe za 2016 r.:

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2016 r. na podstawie, odpowiednio: § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).