Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 22/2016

21.03.2016

INFORMACJA ZARZĄDU WS. PRZYJĘCIA NOWEJ STRATEGII I PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Getin Noble Bank informuje, iż w dniu 21 marca 2016 roku Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęły nową  Strategię na lata 2016-2018. Jest ona odpowiedzią Spółki na obecne i spodziewane zmiany w polskim sektorze bankowym oraz trendy w zachowaniu klientów. Celem planowanych działań jest kontynuacja transformacji Getin Noble Banku w rentowny i efektywny bank uniwersalny o powtarzalnych źródłach przychodów.

Główne cele biznesowe Strategii zakładają, w perspektywie trzech lat, obniżenie premii kosztu depozytów względem rynku do poziomu 60 p.b, zwiększenie liczby klientów przelewających wynagrodzenie i spełniających restrykcyjnie zdefiniowane kryteria aktywnego korzystania z ROR do 400 tys., podniesienie wskaźnika cross-sell oraz poprawę efektywności operacyjnej (wskaźnik C/I <50%).

Od 2011 roku Getin Noble Bank systematycznie wzmacnia pozycję kapitałową. W tym czasie skonsolidowany współczynnik wypłacalności Banku wzrósł o 4,4 p.p. z poziomu 9,9% na koniec 2011 roku do 14,3% na koniec 2015 roku. Współczynnik CET1 wynosił na koniec ubiegłego roku 11,1%. Aktualne poziomy wskaźników kapitałowych są najwyższymi w historii Getin Noble Bank.

Kluczową inicjatywą strategii jest rozpoczęta na początku 2016 roku nowa segmentacja Klientów. Zakłada ona znaczące podniesienie jakości obsługi oraz dostosowanie oferty produktowej i struktury sieci sprzedaży do oczekiwań i potrzeb trzech głównych segmentów Klientów obsługiwanych w ramach Getin Banku, Noble Bankowości Osobistej oraz Noble Private Banking.

Ważną częścią transformacji Banku jest również strategia digital, której centralnym punktem jest budowa przewagi w oparciu o bankowość mobilną. Jej dalszy rozwój ma zapewnić możliwość realizacji wszystkich operacji bankowych przez smartphone, a także dostarczyć jak najwyższą satysfakcję z prostoty użytkowania aplikacji. Celem strategii digital jest również zapewnienie jednolitej obsługi we wszystkich kanałach.

Bank zakłada również utrzymanie pozycji lidera rynku automotive oraz kontynuację współpracy z Grupą Getin Leasing. W zakresie finansowania wybranych sektorów rynku korporacyjnego aspiracją Banku jest dalszy wzrost organiczny w sektorze JST i utrzymanie pozycji w gronie liderów finansowania deweloperów.

W związku ze znaczącymi obciążeniami zewnętrznymi, które nie były związane z bezpośrednią działalnością operacyjną Banku, a w znaczący sposób wpłynęły na wynik netto IV kwartału 2015, Bank wystąpił również do Komisji Nadzoru Finansowego o akceptację „Planu trwałej poprawy rentowności”, w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego.

W opinii Zarządu Getin Noble Banku realizacja założeń nowej Strategii oraz „Planu trwałej poprawy rentowości”, nie tylko przyczyni się do wzrostu rentowności i efektywności biznesowej, lecz także wpłynie pozytywnie na dalszą dywersyfikację ryzyka oraz przyczyni się do wzrostu efektywności zarządzania kapitałem.

Poza powyższym Zarząd Getin Noble Banku informuje także, że w najbliższym czasie wystąpi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procesu scalenia akcji w proporcji 3 do 1.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych