Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 28/2016

13.04.2016

Aktualizacja projektu zmiany Statutu Banku oraz projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 22 marca 2016 r. Zarząd Getin Noble Banku S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że odstępuje od zamiaru zmiany Statutu Banku poprzez dodanie punktu 23 w § 4 ust. 3.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje o zamiarze dodania do Statutu §4(1) w następującym brzmieniu:

„§4(1) Bank  może wykonywać czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych."

Mając na uwadze powyższe Zarząd Banku informuje, że zmianie uległ również projekt uchwały nr XXVII/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 r. Zmiany przedstawiają się następująco:

I.
Poprzednie brzmienie §1 lit. a) wskazanego wyżej projektu uchwały:

„w §4 ust. 3 dodaje się pkt.23 w następującym brzmieniu:

23) wykonywanie czynności związanych ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.".

Proponowane brzmienie §1 lit. a):
" dodaje się §4(1) Statutu Banku, w następującym brzmieniu:

„§4(1)
Bank  może wykonywać czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych."

II.
Poprzednie brzmienie §3 wskazanego wyżej projektu uchwały:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały  wymaga  wpisu  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  zgodnie  z  art.  430  §1 Kodeksu  spółek  handlowych,  po  uprzednim  uzyskaniu  zezwolenia  Komisji  Nadzoru  Finansowego  na  jej dokonanie.”

Proponowane brzmienie §3

„Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiany Statutu Spółki przyjęte na podstawie niniejszej uchwały wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie. Uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego nie jest wymagane w przypadku zmiany Statutu wskazanej w §1 lit. a) niniejszej uchwały.”

Pozostałe postanowienia uchwały nr XXVII/18/04/2016 pozostają bez zmian.

Podstawą do wprowadzenia powyższych zmian jest stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wypełnienia przez banki obowiązku dostosowania statutów do wymogów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195).

W związku z powyższym, Zarząd Banku przekazuje w załączeniu projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Banku, tj. projekt uchwały nr XXVII/18/04/2016 (pkt 18 porządku obrad).

W załączeniu Zarząd Banku przekazuje także wszystkie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

  1. Projekt uchwały nr XXVII/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (po aktualizacji)
  2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (po aktualizacji)