Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 35/2016

25.04.2016

REJESTRACJA OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I INNYCH ZMIAN W STATUCIE BANKU

Zarząd Getin Noble Banku S.A. („Emitent”) informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) wpisu w przedmiocie zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Emitenta uchwalonego w dniu 10 grudnia 2015 r. uchwałą nr VI/10/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1,00 zł na 0,91 zł. Po w/w rejestracji kapitał zakładowy Emitenta uległ obniżeniu o kwotę 238.512.898,71 zł (dwieście trzydzieści osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), to jest z kwoty 2.650.143.319,00 zł (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych) do kwoty 2.411.630.420,29 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).

Środki z obniżenia kapitału zakładowego powiększyły osobny kapitał rezerwowy Emitenta.

Po zarejestrowaniu zmian w wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji pozostała niezmieniona i wynosi 2.650.143.319 głosów.

Poza powyższym Zarząd Emitenta informuje, że powziął informację o dokonaniu przez Sąd w dniu 20 kwietnia 2016 roku wpisu w zakresie zmian do statutu Emitenta tj. dodania §29a i §31a zatwierdzonych w dniu 10 grudnia 2015 r. uchwałami: nr IV/10/12/2015 i nr V/10/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Dokładna treść zarejestrowanych zmian Statutu Emitenta została opublikowana w raporcie bieżącym nr 66/2014 z dnia 10.12.2015 r.

Podstawa prawna: §15 w zw. z §5 ust. 1 pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim