Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 47/2016

07.06.2016

REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU BANKU

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Tracza o rezygnacji z zasiadania w Zarządzie Emitenta i pełnienia w niej funkcji Członka Zarządu z dniem 7 czerwca 2016 r.

Z oświadczenia przekazanego Emitentowi przez Pana Grzegorza Tracza wynika, że ostatecznym powodem złożenia rezygnacji była utrata zaufania do organów Banku.

Emitent informuje jednocześnie, iż decyzją Rady Nadzorczej Emitenta Pan Grzegorz Tracz od dnia 6 maja 2016 r. był zawieszony w pełnieniu obowiązków Członka Zarządu Emitenta na okres do 17 czerwca 2016 r. w związku ze zleceniem przez Radę Nadzorczą Emitenta audytu w zakresie działalności spółki niebędącej spółką z grupy kapitałowej Emitenta, w której Pan Grzegorz Tracz pełnił funkcje zarządcze.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu  obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 ze  zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze  zmianami).