Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 51/2016

14.06.2016

ZALECENIE PRZEZ KNF UZUPEŁNIENIA PLANU TRWAŁEJ POPRAWY RENTOWNOŚCI

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 21 marca 2016 roku dotyczącego m.in. Planu trwałej poprawy rentowności, w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego ("Program") Zarząd Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") dotyczące Programu przedłożonego przez Bank w KNF w dniu 21 marca 2016 r., w którym KNF zaleciła weryfikację/uzupełnienie przedstawionych działań, z uwzględnieniem wszelkich kwestii wskazanych w przedmiotowym piśmie.

KNF oczekuje, że Bank przekaże wymagane informacje w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

Podstawa prawna: § 78 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.