Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 55/2016

24.06.2016

ZAWARCIE KOLEJNEGO ANEKSU DO UMOWY GENERALNEJ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że 24 czerwca 2016 roku zawarł z Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Getin Leasing S.A., Getin Leasing Spółka Akcyjna 2 Spółka komandytowo-akcyjna i Getin Leasing Spółka Akcyjna 3 Spółka komandytowo-akcyjna kolejny aneks do generalnej umowy sprzedaży wierzytelności leasingowych podpisanej w dniu 21 marca 2016 r. (Umowa).

Na podstawie aneksu nr 3 zwiększony został maksymalny limit sprzedaży wierzytelności leasingowych do kwoty 700 mln zł tj. o 100 mln zł, co stanowi jednocześnie maksymalny poziom zaangażowania Idea Banku S.A. w nabywanie wierzytelności leasingowych od Emitenta. Strony ponownie potwierdziły, że zwiększenie limitu nie oznacza powstania po stronie Emitenta obowiązku  przedstawiania nowych wierzytelności leasingowych do wykupu. Ustalono również, że wartość nominalną wierzytelności nabywanych przez Idea Bank S.A. w danym miesiącu kalendarzowym określać będą strony, przy czym wartość ta nie będzie być mogła większa niż 300 mln zł w danym miesiącu kalendarzowym. Poprzednio wartość ta wynosiła 200 mln zł.

Pozostałe warunki Umowy oraz aneksu nr 2, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., nie uległy zmianie.

Zwiększenie limitu wykupu wierzytelności na podstawie zawartych aneksów powoduje, że ostateczna wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, a tym samym spełnia kryteria uznania jej za znaczącą.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).