Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 61/2016

08.07.2016

KOLEJNY KROK WS. PROCESU SCALENIA AKCJI - REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE BANKU

Zarząd Getin Noble Banku S.A. („Emitent”) informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniu 8 lipca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) wpisu w przedmiocie zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Emitenta uchwalonego w dniu 18 kwietnia 2016 r. uchwałą nr XXV/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Obniżenie kapitału zakładowego to kolejny krok w procesie scalenia akcji polegający na dostosowaniu liczby akcji Emitenta do ustalonego parytetu wymiany. Do skutecznego przeprowadzenia tegoż procesu wymagane było bowiem nabycie przez Emitenta 1 akcji własnej, jej umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zarejestrowanie zmiany Statutu Spółki. Zmieniona wartość kapitału zakładowego i liczba akcji pozwoli bez przeszkód przeprowadzić cały proces i ustalić nową wartość nominalną akcji na poziomie 2,73 zł każda.

Sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez umorzenie 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela. Po w/w rejestracji kapitał zakładowy Emitenta uległ obniżeniu o kwotę 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy), to jest z kwoty 2.411.630.420,29 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) do kwoty 2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści osiem groszy).

Po powyższej rejestracji struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) i dzieli się na 2.650.143.318 (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda, w tym:
a. 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,
b. 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
c. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych , na okaziciela serii C,
d. 9.510.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,
e. 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E,
f. 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F,
g. 9.550.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G,
h. 2.142.465.630 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych, na okaziciela serii H,
i. 144.617.688 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I,
j. 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J,
k. 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K.”

Po zarejestrowaniu zmian w wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 2.650.143.318 głosów.

Poza powyższym Zarząd Emitenta informuje, że powziął informację o dokonaniu przez Sąd w dniu 8 lipca 2016 roku wpisu w zakresie zmian do statutu Emitenta tj. dodania §4(1), pkt. 12 w §10 ust. 3, pkt. 3 w §22 ust. 1 i w związku z tym zmiany §22 ust. 1 oraz zmiany §29 ust. 1. Powyższe zmiany zatwierdzone zostały w dniu 18 kwietnia 2016 r. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta odpowiednio: nr XXVII/18/04/2016 i nr XXV/18/04/2016.

Dokładna treść zarejestrowanych zmian Statutu Emitenta została opublikowana w raporcie bieżącym nr 31/2016 z dnia 18.04.2016 r.

Podstawa prawna: §15 w zw. z §5 ust. 1 pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim