Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 89/2016

09.08.2016

UZUPEŁNIENIE PLANU TRWAŁEJ POPRAWY RENTOWNOŚCI

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 62/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku Getin Noble Banka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Banku i Rada Nadzorcza zatwierdziły zaktualizowany „Plan trwałej poprawy rentowności”, w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego („Plan”).

W najbliższym czasie Plan zostanie przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawa prawna: § 78 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.