Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 98/2016

18.08.2016

POWZIĘCIE INFORMACJI O WYDANIU OPINII PRZEZ KOMITET STABILNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDMIOCIE IDENTYFIKACJI INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM ORAZ NAŁOŻENIU NA NIE BUFORA INNEJ INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że powziął informację o postanowieniu Komitetu Stabilności Finansowej ("Komitet"), w którym Komitet wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") Getin Noble Banku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz w sprawie nałożenia przez KNF na Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.

Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora. Identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpi zgodnie z art. 39 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym w formie decyzji administracyjnej KNF.

Do chwili publikacji niniejszego raportu Bank nie otrzymał decyzji KNF w przedmiotowej sprawie.

Bank poinformuje w odrębnym raporcie o zakończeniu postępowania administracyjnego po otrzymaniu takiej decyzji.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).