Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 122/2016

21.09.2016

SCALENIE AKCJI - REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE BANKU, WYZNACZENIE DNIA REFERENCYJNEGO ORAZ ZŁOŻENIE WNIOSKÓW DO KDPW I GPW

Zarząd Getin Noble Banku S.A. („Emitent”) informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniu 21 września 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) wpisu w przedmiocie zarejestrowania scalenia akcji Emitenta uchwalonego w dniu 18 kwietnia 2016 r. uchwałą nr XXVI/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Powyższy wpis to ostateczny krok w procesie scalenia akcji potrzebny do rozpoczęcia przez Emitenta postępowania przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Giełdą Papierów Wartościowych.

Sąd zarejestrował scalanie akcji Emitenta poprzez połączenie każdych 3 (słownie: trzech) akcji zwykłych na okaziciela o dotychczasowej wartości nominalnej 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda, w jedną akcję o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2,73 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 3:1. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego tj. 2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy).

Po powyższej rejestracji struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) i dzieli się na 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda”.

Po zarejestrowaniu zmian w wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 883.381.106 głosów.
Dokładna treść zarejestrowanych zmian Statutu Emitenta została opublikowana w raporcie bieżącym nr 31/2016 z dnia 18.04.2016 r.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż w wykonaniu upoważnienia udzielonego mu w uchwale nr XXVI/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 kwietnia 2016 r. w dniu 21 września 2016 r. podjął uchwałę o wyznaczeniu dnia referencyjnego na dzień 27 września 2016 r.

Ponadto,  Zarząd Emitenta złożył w dniu dzisiejszym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – wniosek o zawieszenie obrotu wszystkimi akcjami Emitenta wprowadzonymi do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z planowanym przeprowadzeniem procesu scalenia akcji w okresie od 22 września 2016 r. do 3 października 2016 r. (włącznie).

Zgodnie z ustalonym z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogramem procesu scalenia akcji, dzień scalenia akcji Emitenta ustalono na dzień 3 października 2016 r., a dzień wznowienia notowań akcji Emitenta po dniu scalenia tj. na dzień 4 października 2016 r.

Podstawa prawna: §15 w zw. z §5 ust. 1 pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.