Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 126/2016

23.09.2016

AKCEPTACJA PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że 23 września 2016 roku powziął wiadomość o akceptacji przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") zaktualizowanego dokumentu pt. "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A Program Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2019", będący programem postępowania naprawczego w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego, z uwzględnieniem uwag i informacji zawartych w piśmie skierowanym do Banku.

W zakresie planu trwałej poprawy rentowności Bank informował w raportach bieżących: nr 22/2016 z dnia 21 marca 2016 roku, nr 89/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku oraz nr 108/2016 z dnia 5 września 2016 r.

Podstawa prawna: §78 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.