Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 135/2016

07.10.2016

REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE BANKU

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniu 6 października 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS wpisu w przedmiocie zmian do statutu Emitenta tj. zmiany §3 ust. 2 i 3, zmiany §4 ust. 3 poprzez dodanie pkt. 22 oraz zmiany §10 ust. 3 poprzez dodanie pkt. 10 i dokonanie odpowiedniej zmiany numeracji tegoż ustępu. Powyższe zmiany zatwierdzone zostały uchwałą nr XXV/12/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie wskazanych zmian:

a) w §3 uchylono dotychczasową treść ust. 2 i 3 w brzmieniu:
2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
i nadano im następujące nowe brzmienie:
2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

b) w §4 ust. 3 dodano nowy pkt 22 w brzmieniu:
22. oferowanie instrumentów finansowych w zakresie certyfikatów inwestycyjnych;

c) dodano pkt. 10 do §10 ust. 3 w brzmieniu:
„Opiniowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi z Bankiem, zgodnie z warunkami i na zasadach ustalanych przez Radę”
i dokonano odpowiednio zmiany numeracji kolejnych punktów niniejszego ustępu.

Dokładna treść zarejestrowanych zmian Statutu Emitenta została opublikowana również w raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia 12 maja 2015 r.

W przedmiotowej uchwale Zwyczajne Walne  Zgromadzenie  Emitenta  upoważniło  Radę  Nadzorczą  do  ustalenia  jednolitego tekstu zmienionego statutu.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim