Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 159/2016

07.11.2016

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 R.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 r.

Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 14 listopada 2016 r. na dzień 10 listopada 2016 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).