Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 181/2016

14.12.2016

ZMIANY W ZARZĄDZIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Rosiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 9 stycznia 2017 r. Powodem rezygnacji były przyczyny osobiste.

Jednocześnie Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Banku postanowiła powołać Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Klimczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem i ze skutkiem od dnia wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powierzenie Panu Arturowi Klimczakowi funkcji Prezesa Zarządu, przy czym objęcie funkcji nastąpić może nie wcześniej niż w dniu 10 stycznia 2017 roku. Rada Nadzorcza powierzyła jednocześnie Panu Arturowi Klimczakowi pełnienie od dnia 10 stycznia 2017 r. obowiązków Prezesa Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku postanowiła również powołać Pana Krzysztofa Rosińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 10 stycznia 2017 r.

Pan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. W roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i był odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management).

Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Banku obejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej, a następnie od 2012 r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.

Doświadczenie zawodowe:
• 07.2015 – obecnie  Wiceprezes Zarządu  Getin Noble Bank S.A.
• 09.2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Securities SA
• 10.2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Noble Funds TFI SA
• 2012 – 04.2015   Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA
• 2009 – 2012   Członek Zarządu Banku Millennium SA
• 2005 – 2009   Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Banku Millennium SA
• 2003 – 2005  Dyrektor Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)
• 2000 – 2002   Dyrektor Departamentu CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)
• 1990 – 2000   Doradca kredytowy - Dyrektor Regionalny CitiBank US

Pan Artur Klimczak nie jest zaangażowany w jakąkolwiek działalność konkurencyjną wobec Banku. Nie został wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników (zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.