Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 185/2016

19.12.2016

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 175/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 182/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. zawarł, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Securities”), umowę sprzedaży akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na rzecz Idea Bank S.A. („Idea Bank”) z siedzibą w Warszawie („Umowa” ).

Na mocy postanowień Umowy Emitent sprzedał na rzecz Idea Bank 1.700 (słownie: tysiąc siedemset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych każda), stanowiących 10,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („Akcje”) za łączną cenę 50.000.000,00zł.

Przed dokonaniem sprzedaży Akcji Emitent posiadał 1.700 Akcji, stanowiących 10.93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,93% ogólnej liczby głosów. Po zbyciu Akcji Emitent nie posiada już żadnych akcji Spółki.

Przeniesienie Akcji nastąpi w dniu ustalonym przez strony w porozumieniu z Noble Securities, tj. nie później niż w dniu 23 grudnia 2016 r.

Emitent informuje również, że zgodnie z warunkami Umowy  przysługiwać mu będzie dywidenda z Akcji za rok obrotowy 2016 r. W związku z powyższym Idea Bank zobowiązał się do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty wynikającej z prawa do dywidendy, pod warunkiem uzyskania przez Idea Bank tegoż prawa.

Emitent dodatkowo informuje, że według otrzymanego od Spółki oświadczenia Spółka nie jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni 0,3 ha lub większej, wobec czego Agencji Nieruchomości Rolnych nie przysługuje prawo pierwokupu Akcji (ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ukształtowaniu ustroju rolnego).

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym nr 175/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. Emitent uzyskał wymagane zgody na zbycie Akcji zarówno od Rady Nadzorczej Emitenta, jak i Rady Nadzorczej Spółki. O tym ostatnim fakcie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 182/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.