Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 186/2016

20.12.2016

SPEŁNIENIE SIĘ WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż spełniony został warunek zawieszający w postaci nabycia przez LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie wszystkich akcji w kapitale spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie posiadanych obecnie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Spełnienie wskazanego powyżej warunku pozwoli na wejście w życie zawartych w dniu 6 kwietnia 2016 r. aneksów tj.:

1. Aneksu do porozumienia o strategicznym partnerstwie zawartego w dniu 14 grudnia 2011 r. pomiędzy Emitentem, Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
2. Aneksu do umowy o dodatkowe wynagrodzenie zawartej w dniu 14 grudnia 2011 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

O szczegółowych postanowieniach aneksów Emitent informował  w raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)