Getin Noble Bank (GNB)

0.41PLN
+ 13.89% 17:04

Raport bieżący nr 36/2017

13.03.2017

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2016

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.

Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 24 marca 2017 r. na dzień 15 marca 2017 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).