Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 50/2017

11.04.2017

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §6 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. na dzień 9 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Banku, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przekazuje również:
1. Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 2;
2. Projekt zmian Statutu - załącznik nr 3;

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Szczegółowa informacja o zmianach Statutu oraz uzasadnienie do projektów uchwał znajduje się w "Dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu" dostępnej na stronie internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Emitenta niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Zarząd informuje również, że akcjonariusze i osoby zainteresowane będą mogli śledzić przebieg obrad poprzez transmisję w czasie rzeczywistym dostępną na stronie internetowej Emitenta, na której zostanie podany link do transmisji.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zał. 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zał. 2 Projekty uchwał na ZWZA wraz z uzasadnieniem;

Zał. 3 Projekt zmian Statutu