Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 52/2017

11.04.2017

REKOMENDACJA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA DOTYCZĄCA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2016

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje o uzyskaniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Banku dla wniosku Zarządu Banku w zakresie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2016 na podwyższenie kapitału zapasowego.

Wniosek Zarządu jest zgodny z założeniami zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego „Planu trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank SA Program Postępowania Naprawczego na lata 2016-2019” w zakresie sposobu dysponowania zyskiem w okresie objętym Programem, a także ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2017.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.