Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 66/2017

26.04.2017

KOREKTA PROJEKTU UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2017 z dnia 11.04.2017 roku w przedmiocie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09.05.2017 roku Getin Noble Bank S.A. ("Emitent”) dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XX/09/05/2017, która dotyczy okresu, za który udziela sie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Treść projektu uchwały przed sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej:

Uchwała Nr XX/09/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 12.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść projektu uchwały po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej:

Uchwała Nr XX/09/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§1.
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa korekta oczywistej omyłki pisarskiej nie stanowi zmiany porządku obrad ani zmiany treści projektu uchwały.

W załączeniu przekazany zostaje załącznik zawierający projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uwzględniający korektę oczywistej omyłki pisarskiej.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).