Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
-3.17% 14:26

Raport bieżący nr 73/2017

09.05.2017

ZMIANY W STATUCIE BANKU I DECYZJA KNF

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w statucie Emitenta.

Zmiany statutu dokonane zostały uchwałą nr XXVII/09/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 maja 2017 r. i wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Emitenta, w stosunku do każdej ze wskazanych zmian.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. Emitent informuje również, że otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na zmianę statutu w zakresie §29 ust. 1.

Nowe  brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.461.630.421,25 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na:
a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A oraz,
b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B
o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda.

Poprzednie brzmienie § 29 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) i dzieli się na 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim