Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 77/2017

31.05.2017

ZGODA KNF NA POWOŁANIE ARTURA KLIMCZAKA NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, iż powziął informację, że w dniu 30 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pana Artura Klimczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Getin Noble Banku S.A.

Rada Nadzorcza Banku, na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Artura Klimczaka na stanowisko Prezesa Zarządu pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, stosownie do postanowień art. 22b ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe.

Dotychczas Pan Artur Klimczak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Artura Klimczaka została przekazana w Raporcie bieżącym nr 53/2017 w dniu 11 kwietnia 2017 r.