Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 85/2017

14.06.2017

INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZONĄ SUBSKRYPCJĘ AKCJI SERII B

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Bank”) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta ("Akcje serii B"), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 307/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. podjętej w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 13061/2017 ) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała”). Bank informowała o treści ww. uchwały w drodze raportu bieżącego nr 49/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii B miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów powiązanych kapitałowo lub  osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały, określono że umowy objęcia Akcji serii B zostaną zawarte nie później niż do dnia 9 czerwca 2017 roku. Warunkiem do rozpoczęcia subskrypcji było podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały ws. wyłączenie prawa poboru Akcji serii B emitowanych na podstawie Uchwały, co miało miejsce 9 maja 2017 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii B miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii B nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie do dnia 9 czerwca 2017 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii B (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie).

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii B obejmowała 18.315.019 (słownie: osiemnaście  milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.001,87 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów jeden złoty i osiemdziesiąt siedem groszy)

4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach
W ramach emisji Akcji serii B nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii B nastąpiło w drodze złożenia ofert przez Bank i ich przyjęcia przez oznaczonych inwestorów (osoby uprawnione).

5) liczba Akcji serii B, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży
n/d

6) liczba Akcji serii B, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii B Emitenta osoba uprawniona przyjęła ofertę i objęła, w wyniku zawarcia stosownych umów, wszystkie zaoferowane akcje.

7) cena, po jakiej Akcje serii B były obejmowane
Wszystkie Akcje serii B zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję.
Cena emisyjna Akcji serii B została ustalona przez Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną - zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 ksh - w drodze odrębnej uchwały.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii B
n/d

9) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii B
Wszystkie Akcje serii B zostały objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia, przez jeden podmiot.

10) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii B w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii B nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji
Oferta prywatna Akcji serii B obejmowała 18.315.019 (słownie: osiemnaście  milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.001,87 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów jeden złoty i osiemdziesiąt siedem groszy)

12) Łączne koszty emisji Akcji serii B
Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii B wyniosą około 345 tys. zł brutto , z czego:
a)  przygotowania i przeprowadzenia oferty – 345 tys. zł,
b)  wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – n/d,
c)  sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – n/d,
d)  promocji oferty – n/d 

13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji
0,02 zł na akcję

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim