Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 90/2017

27.06.2017

ZMIANY W ZARZĄDZIE BANKU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Bank”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała ze skutkiem na dzień 1 października 2017 roku Pana Marcina Romanowskiego na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

Informacje o powołanym Członku Zarządu Emitenta:

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika ogólna
 • Ukończone studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne i inne:
  • „International Capital Markets” (Euromoney - Horsley)
  • “Country Risk” (Euromoney - Horsley)
  • “Risk Modeling” (Euromoney – Nowy York)
  • “Project Management Program” (Euromoney - Horsley)
  • Szkolenia wewnętrzne w ramach grupy Commerzbank
 • Praktyka w Standard Chartered Bank w Londynie
 • Szkolenia menedżerskie i dziedzinowe w ramach grupy mBanku (BRE Banku SA)

Doświadczenie:

 •  XI 1989 – VIII 1991 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Technologii Kształcenia
  • Asystent stażysta, Asystent
 • IX 1991 – XI 1999 – BRE Bank SA (Bank Rozwoju Eksportu SA)
  • Inspektor bankowy – dealer walutowy oraz papierów wartościowych
  • Naczelnik wydziału – Wydział Analiz i Finansowania Kredytów
  • Wicedyrektor Departamentu Controllingu, nadzorujący obszar zarządzania ryzykiem finansowym i operacyjnym
 • XII 1999 – VII 2000 – SAS Institute Sp. z o.o.
  • Dyrektor ds. rozwoju systemu zarządzania ryzykiem – kierujący zespołem rozwijającym i wdrażającym narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych, w tym systemy ALM i FTP
 • VII 1991 – VIII 2005 – BRE Bank SA
  • Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego
  • Dyrektor ds. kontroli ryzyka
 • IX 2005 – VI 2006 – Ernst & Young Audit sp. z o.o.
  • Starszy menadżer w obszarze doradztwa: zarządzanie ryzykiem w bankach i instytucjach finansowych
 • VI 2006 – XII 2006 – Kredobank, Lwów / PKO PB SA, Warszawa
  • Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem / doradca Prezesa zarządu
 • XII 2006 – VI 2008 – Bank Ochrony Środowiska SA
  • Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem
 • I 2009 – IV 2013 – BRE Bank SA (mBank SA)
  • Dyrektor ds. operacji kredytowych - odpowiedzialny za politykę kredytową banku, procesy kredytowe, zarządzanie portfelami kredytowymi etc.
 • VIII 2012 – do chwili obecnej – mBank Hipoteczny SA,
  • Członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem

Doświadczenie w ramach zasiadania w radach nadzorczych:

 • 2010 – do chwili obecnej - mLocum SA (członek Rady Nadzorczej)
 • 2010 – 2015 – BRE Ubezpieczenia (członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej)
 • 2011 – 2015 – Dom Inwestycyjny mBanku SA (członek Rady Nadzorczej)
 • 2012 – do chwili obecnej – BDH SA – Bankowy Dom Hipoteczny (członek Rady Nadzorczej)

Pan Marcin Romanowski zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, od dnia objęcia funkcji Członka Zarządu nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Dodatkowo Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Radosław Stefurak złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta ze skutkiem na dzień 30 września 2017 r.

Pan Radosław Stefurak jako powód rezygnacji wskazał zamiar objęcia nowych obowiązków w jednej ze spółek w szeroko rozumianej grupie Głównego Akcjonariusza Banku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21, 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).