Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 96/2017

11.07.2017

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 11 lipca 2017 r. otrzymał od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. zawiadomienie, w oparciu o art. 69 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z postanowieniem sądu z dnia 5 lipca 2017 r. dotyczącego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta („Rejestracja”) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Przed Rejestracją Aviva OFE posiadał 44 181 044 (czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery) akcji Emitenta, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego Emitenta i 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po Rejestracji Aviva OFE nadal posiada 44 181 044 (czterdzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery) akcji Emitenta, co jednak obecnie stanowi 4,90% kapitału zakładowego Emitenta i 4,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)