Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 105/2017

04.09.2017

KOMUNIKAT KDPW - REJESTRACJA AKCJI BANKU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 września 2017 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął uchwałę nr 568/17, na podstawie której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście)  akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda oraz nadać im kod ISIN:PLGETBK00012, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o  wprowadzeniu  tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLGETBK00012, z zastrzeżeniem poniższego.

Zarejestrowanie  akcji  nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.