Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 106/2017

04.09.2017

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU REZYGNACJI

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 04 września 2017 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Szkaradka o rezygnacji z zasiadania w Zarządzie Emitenta i pełnienia w nim funkcji Wiceprezesa Zarządu z powodów formalnych, niezależnych od Banku.

O powołaniu Pana Dariusza Szkaradka Emitent informował raportem bieżącym nr 88/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).