Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 107/2017

05.09.2017

INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SPRAWDZANIU FINANSOWYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. WYNIKU Z TYTUŁU ROZLICZENIA UTRATY KONTROLI NAD SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ ORAZ ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że w trakcie sporządzania sprawozdań finansowych i przeglądu danych finansowych za I półrocze 2017 r. ustalono następujące elementy, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy Banku i Grupy Kapitałowej:

1. Ujęcie wyniku z tytułu rozliczenia utraty kontroli nad spółką Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będącej efektem zarejestrowania w dniu 1 czerwca 2017 r. połączenia tej spółki z  Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 80/2017. Zysk z tej transakcji podwyższy wynik finansowy za II kwartał 2017 r.: w ujęciu jednostkowym o kwotę 121,0 mln zł, oraz w ujęciu skonsolidowanym o kwotę 153,0 mln zł.
2. Ujęcie odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym, które obniżą wynik finansowy Banku za II kwartał 2017 r. w wysokości odpowiednio: 103,1 mln zł z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki zależne (wobec 9,7 mln zł w I kwartale 2017 r.) oraz 47,6 mln zł z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki stowarzyszone (przy braku takiego obciążenia w I kwartale 2017 r.)
W ujęciu skonsolidowanym znajduje to odzwierciedlenie w następujących pozycjach rachunku wyników obciążających wynik finansowy Banku za II kwartał 2017 r:
a. Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w którym ujęto odpis na inwestycje w jednostki stowarzyszone w wysokości 47,6 mln zł (wobec braku takiego odpisu w I kwartale 2017 r.) oraz odpis z tytułu utraty wartości portfela wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 36,9 mln zł (wobec 9,7 mln zł w I kwartale 2017 r.)
b. Pozostałe koszty operacyjne, w których ujęto korektę wyceny posiadanych nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 66,2 mln zł (wobec 5,5 mln zł w I kwartale 2017 r.).

Wszystkie kwoty przedstawione w raporcie są wartościami brutto.

Powyższe dane finansowe są jeszcze przedmiotem weryfikacji przez audytora i do zakończenia  trwającego przeglądu sprawozdań za I półrocze br. mogą ulec zmianie.

Publikacja wyników finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017 r. jest zaplanowana na dzień 8 września 2017 r., zgodnie z raportem bieżącym nr 103/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).