Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 111/2017

13.09.2017

UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WPROWADZENIA DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SERII B

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2017 z dnia 4 września 2017 roku dotyczącego warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii B Getin Noble Banku S.A. („Akcje”) („Emitent”) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Emitent informuje, iż w dniu 13 września 2017 roku otrzymał Uchwałę nr 1047/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Giełda”) z dnia 13 września 2017 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW Akcji Emitenta („Uchwała”).

Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 18 315 019 Akcji Emitenta, o wartości nominalnej 2,73 zł każda.

Dodatkowo zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 15 września 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Emitenta, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 września 2017 r. rejestracji Akcji i oznaczenia ich kodem „PLGETBK00012”.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.